Delovno pravo

Delovno pravo je področje, ki obsega pravna pravila, ki urejajo pravna razmerja na področju odvisnega dela – to so pravna razmerja med delavci in delodajalci. Slednja dva se s pogodbo o zaposlitvi zavežeta, da bo delavec po pravilih in nadzoru delodajalca opravljal delo, delodajalec pa se zaveže, da bo delavcu to delo plačal – torej gre za pravice in dolžnosti delodajalca in delavca.

Delovno pravo (več na http://www.konto.si/) lahko razdelimo tudi na tri področja, in sicer na individualno delovno pravo, ki obsega vsa pravna pravila, ki urejajo razmerje med posameznim delodajalcem in posameznim delavcem, kolektivno delovno pravo, ki obsega pravila glede razmerij, ki nastajajo med več delavci na eni strani in med več delodajalci oziroma delodajalcem na drugi, ter procesno delovno pravo. Slednje obsega pravna pravila povezana z urejanjem reševanja delovnih sporov. Ti so lahko tako individualni kot tudi kolektivni, razlikujejo pa se tudi po načinu reševanja.